Smoking Time Jazz Club – “Percolatin’ Blues”

Smoking Time Jazz Club – “Percolatin’ Blues”

NEW ORLEANS MUSIC TOUR, 2 PM